ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ASSORTI DE KIEVIT

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (koop)overeenkomst tussen Assorti de Kievit, statutair gevestigd te Lochem, Schweitzerweg 19 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08130407, hierna te noemen: “Verkoper”, en een Koper waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Door bestelling via de website van Verkoper te plaatsen gaat Koper automatisch akkoord met deze voorwaarden.
1.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper derden dienen te worden betrokken, waaronder begrepen tussen- en hulppersonen.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de Koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
1.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8. De Koper kan nimmer enig recht ontlenen aan het op enig moment niet verlangen van strikte naleving van de voorwaarden door Verkoper.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product c.q. de producten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is c.q. zijn.
2.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en andere heffingen van overheidswege te maken kosten, doch exclusief BTW en verzendkosten (separaat vermeld), tenzij anders aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Leveringstermijnen, verpakking en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
3.1. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatieve termijnen. Verkoper is mede afhankelijk van de leveringstermijnen van de fabrikant van de producten. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Verkoper daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.2. Verkoper is gerechtigd bestelde producten in verschillende gedeeltes (deelleveringen) te leveren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.3. Indien de producten in gedeeltes worden geleverd kan Verkoper de levering van de nog niet geleverde producten opschorten totdat de Koper de eerder ontvangen leveringen schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.4. Tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet, verbindt Verkoper zich tegenover de Koper om de producten behoorlijk te verpakken, zodat zij bij een normaal vervoer de geadresseerde in goede staat bereiken.
3.5. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties enzovoorts, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Verkoper gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Verkoper bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Verkoper op en is voor de Koper geen geldige reden om de overeenkomst op te zeggen.
3.7. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij tegenover Verkoper gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen alle kosten) aan de zijde van Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.
3.8. Indien Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Verkoper onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Verkoper toekomende bevoegdheid of een op Verkoper rustende verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen is de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Verkoper dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst onverwijld en met directe ingang te ontbinden, indien:
de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.
4.2. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is de Koper verplicht aan Verkoper de volledige schade, daaronder begrepen de kosten, welke Verkoper daardoor direct en indirect dient te maken, te vergoeden.
4.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4. Indien Verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.5. In geval van faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verkoper op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.6. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde producten, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
5.1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4. Indien Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een separate overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
6.1. Betaling dient steeds voorafgaand aan de levering van de producten te geschieden, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven. De betalingsvoorwaarden van Verkoper staan expliciet op de website van Verkoper vermeld.
6.2. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de ontvangstdatum c.q. datum van bijschrijving op de bankrekening van Verkoper.
6.3. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving en iDeal. Betaling via iDeal geldt enkel voor de Koper, woonachtig in Nederland.
6.4. Het niet betalen van een factuur/nota binnen de termijn van 8 dagen leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een invorderingsrente van 7% per jaar vanaf de vervaldag tot de datum van de volledige betaling. Assorti de Kievit/Wijnkeuze-online/Assorti de Kievit/Wijnkeuze-online/Assorti de Kievit/Wijnkeuze-online behoudt zich bovendien het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding te eisen om de interne kosten voor het innen van de vordering (zoals de personele en administratiekosten, het beheer en de opvolging van het dossier, de invloed op het financiële beheer, enz.) te dekken, van 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van €75,00 en dit onverminderd eventuele inningskosten, gerechtskosten en andere uitvoeringskosten die ten laste van de in gebreke gebleven schuldenaar zijn. Indien de interestvoet of de forfaitaire vergoeding in een eventuele ingebrekestelling niet wordt vermeld, betekent dit niet dat Assorti de Kievit/Wijnkeuze-online/Assorti de Kievit/Wijnkeuze-online/Assorti de Kievit/Wijnkeuze-online afstand doet van haar recht om nog interesten en/of een forfaitaire vergoeding te eisen.
6.5. Indien de Koper met betaling in gebreke blijft is Verkoper gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Alle door de Verkoper te maken en gemaakte kosten zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames
7.1. De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
7.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de (fabrieks-)garantie beperkt tot die termijn, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
7.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden en het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant voor de Koper.
7.4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7.5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
7.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Verkoper, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
7.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
7.9. Producten kunnen enkel, in overleg met Verkoper, worden geretourneerd indien deze in oorspronkelijke staat verkeren en niet zijn gebruikt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8.3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.5. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
8.6. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.7. Verkoper is maximaal aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de door ons geleverde producten.
8.8 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het op onjuiste en/of onveilige manier gebruiken van het door ons geleverde.
8.9 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Verkoper vervalt in geval van (door) verkoop of levering door Koper aan derden.
8.10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8.11. De aansprakelijkheid tijdens het transport is voor rekening van de Verkoper en vervalt op het moment van aflevering aan de Koper.

Artikel 9. Verjaringstermijn
9.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de door Verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 12 maanden.
9.2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van 24 maanden nadat de Koper Verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 10. Risico-overgang
10.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht.

Artikel 11. Vrijwaring
11.1. De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
11.2. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1. Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
12.2. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Verkoper geleverde producten rusten dienen door Koper te worden gerespecteerd. Koper vrijwaart Verkoper voor inbreuken op deze eigendomsrechten door Koper of door derden aan wie Koper de producten heeft verkocht of verhuurd.
12.3. Op het moment dat Verkoper constateert dat Koper een product, dat gekocht is bij Verkoper,
nabootst dan komt de bewijslast van het tegendeel bij Koper te liggen. Met andere woorden, de
Koper dient aan te tonen dat het door hem/haar gemaakte product geen kopie of nabootsing is van het product dat door Verkoper en/of de oorspronkelijke producent is gepatenteerd en/of op de markt is gebracht.
12.4. In geval van nabootsing en/of kopiëren van enig product van Verkoper door Koper, is laatstgenoemde een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete aan Koper verschuldigd van €150.000,00.
12.5. Promoten van de producten op websites, markten, beurzen, en dergelijke door Koper mag enkel na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Verkoper.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
13.2. Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
13.3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
13.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
13.5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
13.6. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 14. Consumenten regeling Koop op Afstand
14.1. Verkoper kan niet garanderen dat de website/webshop altijd, foutloos of ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen en het verplicht ons tot niets. Aan geen van de op de website van Verkoper vermelde productomschrijvingen en foto’s van producten kunnen rechten worden ontleend. De informatie op de website kan op ieder moment wijzigen, zonder verdere aankondiging.
14.2. Bedenktijd. Gedurende een periode van veertien werkdagen na ontvangst van de producten heeft Koper bij koop op afstand het recht de koop te ontbinden. Koper dient in dat verband de bestelde c.q. gekochte producten ongebruikt en in ongeschonden staat aan Verkoper te retourneren.
14.3. Retourzendingen. De kosten van het terugzenden van deze producten komen voor rekening van Koper. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. Uitzondering hierop is dat de beschadigingen welke hersteld kunnen worden op kosten van de Koper hersteld worden en deze kosten in mindering gebracht worden op het restitutie bedrag. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de Koper. Verzendkosten die gemaakt zijn voor het versturen van het product van Verkoper naar de Koper worden niet geretourneerd. Koper ontvangt binnen veertien dagen na de ontbinding en na ontvangst van de retour gezonden goederen hetgeen Koper reeds aan Verkoper heeft betaald in verband met de retour gezonden zaken exclusief de kosten van de retourzending.
14.4. Annuleringen van bestellingen die plaatsvinden voordat een betaling aan Verkoper is verricht en voordat levering door Verkoper heeft plaatsgevonden worden kosteloos door Verkoper gehonoreerd, tenzij het een product betreft dat niet op voorraad was en door Verkoper al is besteld bij de fabrikant/leverancier van het betreffende product.
14.5. Het product is beschadigd. Allereerst is het belangrijk dat u NOOIT een beschadigd pakket bij ontvangst aanneemt. Doet u dit wel en het product blijkt beschadigd, dan dient u binnen 24 uur op het postkantoor of bij een pakketdienst proces-verbaal te laten opmaken, zonder dit verbaal kunnen wij het product niet omruilen.
14.6. Retour, indien u een product terug wilt sturen, dient u dit vooraf aanmelden voor retour op info@assortidekievit.nl. Beschadigde goederen worden niet retour genomen. Verkoper zal de retourzending bevestigen waarna u het artikel kunt terugsturen. Verkoper retourneert alléén het bedrag van de producten, retour verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.
14.7. De Wet Koop op Afstand is een consumentenregeling en niet van toepassing op zakelijke transacties, koop en verkoop van producten en diensten.

Artikel 15. Retour
15.1. Bestelde losse flessen/artikelen en afgeprijsde flessen /artikelen en/of tijdelijke aanbiedingen  kunnen niet aan Verkoper retour worden gezonden.
15.2. Het product is beschadigd. Allereerst is het belangrijk dat u NOOIT een beschadigd pakket bij ontvangst aanneemt. Doet u dit wel en het product blijkt beschadigd, dan dient u binnen 24 uur op het postkantoor of bij een pakketdienst proces-verbaal te laten opmaken, zonder dit verbaal kunnen wij het product /artikel niet omruilen.
15.3 Alle retouren of ruilingen dienen te worden gezonden aan:
Assorti de Kievit/Wijnkeuze-online/Assorti de Kievit/Wijnkeuze-online, Schweitzerweg 19, 7242 HN Lochem.
15.4. Verder geldt dat:
• Alle oorspronkelijke verpakkingsmaterialen moeten worden meegeleverd.
• Alle kabels en handleidingen etc. aanwezig moeten zijn.
• Het product degelijk verpakt dient te zijn.
• Alle zendingen dienen voldoende te worden gefrankeerd anders kunnen wij ze niet in behandeling nemen en worden geweigerd.
15.5. U kunt een product in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
• Het product was voor u besteld en/of op maat gemaakt;
• Het product was voor u in een speciale kleur gemaakt, bedrukt of gegraveerd;;
• Het product l is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
• Het product is niet meer compleet en/of bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
• Het product bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Verkoper niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
• Het product l is duidelijk persoonlijk van aard en/of kan door haar aard niet worden teruggezonden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2. Partijen zullen pas een beroep op de Nederlandse burgerlijke rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in den minne te beslechten.
16.3. Indien Koper niet tevreden is over een product en/of dienst dient Koper zo snel mogelijk contact op te nemen met Verkoper via het e-mailadres info@assortidekievit.nl of via de telefoon: 06-10459125 na 14 uur.
16.4. Na een ingekomen klacht van Koper zal Verkoper zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen op de klacht reageren.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden
17.1. Van toepassing is steeds de laatste versie, gepubliceerd in de webshop c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Verkoper.
17.2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Lochem, 8 juni 2014.
© www.assortidekievit.nl